Rośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Przypominamy komu się należy

Rośnie kwota zasiłku pielęgnacyjnego. Przypominamy komu się należy

Od 1 listopada 2019 roku wchodzi w życie kolejna podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego. Zamiast obecnej stawki 184,42 zł osoby uprawnione będą otrzymywać kwotę 215,84 zł. Przy tej okazji przypominamy komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny i w jaki sposób możemy się o niego ubiegać.

Wyjaśnijmy najpierw czym jest zasiłek pielęgnacyjny i komu się należy. To świadczenie, które z założenia ma pokryć część kosztów związanych z pomocą i opieką nad niezdolną do samodzielnego egzystowania osobą. Świadczenie zatem przysługuje:

  • niepełnosprawnym dzieciom,
  • osobom niepełnosprawnym w wieku powyżej 16. roku życia, legitymującym się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
  • osobom, które ukończyły 75. rok życia.

Należy pamiętać, że wymienione osoby jako uprawnione do zasiłku, nie otrzymają takiego świadczenia jeżeli są uprawnione do pobierania dodatku pielęgnacyjnego, a także jeżeli przebywają w instytucji, która zapewnia całodobowe utrzymanie. Przykładem może być dom opieki społecznej, zakład poprawczy czy placówka opiekuńczo-wychowawcza. Zasiłek nie zostanie również przyznany w sytuacji jeśli sprawujący opiekę członek rodziny pobiera takowe świadczenie zagranicą.

Istotną informacją jest fakt, że prawo do zasiłku pielęgnacyjnego jest przyznawane na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Jeżeli natomiast orzeczenia zostało przyznane na stałe, świadczenie przysługuje na czas nieokreślony. Ten ostatni przypadek dotyczy także osoby, które ukończyły 75. rok życia.

Zdarza się, że zasiłek pielęgnacyjny jest mylony ze świadczeniem pielęgnacyjnym. Trzeba jednak podreślić, że mamy tu do czynienia z dwoma różnymi kwestiami. Druga forma wsparcia, czyli świadczenie pielęgnacyjne, dotyczy osób, które rezygnują z pracy zarobkowej po to, aby poświęcić się opiece nad osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

1 listopada br. to data, kiedy po raz kolejny wzrasta kwota wypłacanego zasiłku pielęgnacyjnego. Pierwsza taka podwyżka miała miejsca dokładnie rok temu – 1 listopada 2018 roku – i wówczas

wyniosła 31,42 zł. Dokładnie o tyle samo wzrasta zasiłek już w najbliższych dniach (1 listopada 2019), co oznacza, że w sumie obie podwyżki spowodują wzrost o kwotę 62,84 zł a świadczenie wyniesie 215,84 zł w skali miesiąca.

Pozostaje jeszcze jedna kwestia. W jaki sposób można ubiegać się o ustanowienie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego? Odbywa się to wyłącznie na wniosek, który można składać przez cały rok w urzędzie miasta lub gminy lub też w jednostce, która takie świadczenie wypłaca. Oprócz samego wniosku, dokumentacja powinna zawierać następujące załączniki:

  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej,
  • w przypadku dzieci w wieku do 16. roku życia kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  • w przypadku osób powyżej 16. roku życia kopia orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
  • w przypadku przebywania osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobową opiekę, wymagane jest zaświadczenie z takiej instytucji potwierdzające, że pobyt i udzielane świadczenia nie są w części lub w całości finansowane z budżetu państwa lub NFZ.

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia powinien być rozpatrzony w ciągu 30 dni, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowego postępowania w tej sprawie. Wówczas taki czas może zostać wydłużony. Postępowanie zawsze kończy się wydaniem decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie.

źródło: kadry.infor.pl
fot. pixabay.com