Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

Zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia

1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy zwalniające osoby w wieku do 26 roku życia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dotyczy to zatrudnionych w ramach w ramach stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie nie obejmuje osób zatrudnionych na umowach o dzieło oraz prowadzących własną działalność gospodarczą.

Rozstrzygający dla możliwości zastosowania „zerowego PIT-u” jest wiek podatnika w momencie uzyskania przychodu (nie ma znaczenia moment zawarcia umowy czy też okres wykonywanej pracy). Ustalając wiek, należy wziąć pod uwagę pełną datę urodzenia, chociaż sam zapis w tym zakresie budzi jeszcze wątpliwości.

W 2019 rokuniepobieranie podatku może nastąpić tylko na wniosek zatrudnionego – po złożeniu u płatnika stosownego oświadczenia, że spełnia on warunki do skorzystania z ulgi. Złożenie oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do zastosowania w 2019 roku „zerowego PIT-u”, spowoduje niepobieranie przez płatnika zaliczki na podatek – najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu uzyskania oświadczenia – do końca miesiąca, w którym przychód uzyskany przez podatnika przekroczy kwotę 35 636,67 zł, lub w którym podatnik ukończy 26 lat (uwaga – podatnik otrzymujący przychody z różnych źródeł powinien sam pilnować momentu przekroczenia limitu, o którym mowa powyżej, by w składanym następnie rozliczeniu rocznym nie wyszła mu duża dopłata podatku). W sytuacji, w której podatnik w 2019 rokunie złoży oświadczenia (zaliczki na podatek będą nadal odprowadzane) i nie przekroczy on limitu przychodu ustalonego na ten rok– uzyska zwrot podatku poprzez złożenie zeznania rocznego.

Zwolnienie z podatku wprowadzone z dniem 1 sierpnia br.ograniczone zostało limitem kwotowym. W okresie od 01.08.2019 r. do 31.12.2019 r. nowa ulga ogranicza się do kwoty przychodów w wysokości 35 636,67 zł, a od 01.01.2020 r. kwota ta wyniesie 85 528 zł. Powyższakwota jest stała, bez względu na liczbę zawartych umów czy też liczbę pracodawców, z którymi zawarte zostałyumowy.

Obliczając limit należy pominąć przychody:

  • z pracy i umów zlecenia podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
  • zwolnione z podatku dochodowego, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Nadwyżka przychodów ponad ustalony limit podlegać będzie opodatkowaniu za zasadach ogólnych, przy zastosowaniu skali podatkowej przy uwzględnieniu tzw. kwoty wolnej od podatku oraz preferencyjnych zasad obliczania podatku współmałżonków czy też osób samotnie wychowujących dzieci.

Od1 stycznia 2020 roku mechanizm „zerowego PIT-u” zostanie odwrócony, tzn. w przypadku osób w wieku do 26 lat płatnik automatycznie będzie stosował zwolnienie z PIT (bez konieczności składania przez podatnika oświadczenia). Podatnik będzie miał jednak możliwość złożenia płatnikowi pisemnego wniosku o pobór zaliczek na podatek dochodowy od swojego wynagrodzenia. Uwaga!Wniosek trzeba będzie składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.